Secularizarea averilor – Legea nr. 1251/1863

Legea nr. 1251/1863 pentru secularisarea averilor Monastiresci

Publicat în Monitorul Oficial, Partea I nr. 251 din 17.12.1863.
ALECSANDRU IOAN I,

Cu mila lui Dumnedeu şi voinţa Naţională, Domnu Principatelor-Unite-Române;
La toţi de faţă şi viitori sănetate:
Am întăritu şi întărimu, promulgatu şi promulgămu ce urmeză:

LEGE
pentru secularisarea averilor Monastiresci

(Estract din procesul-verbal al Adunării Elective).

Art. I.
Tote averile monastiresci din Romănia suntu şi remânu averi ale Statului.
Art. II.
Veniturile acestoru averi se înscriu între veniturile ordinarie ale budgetului Statului.
Art. III.
O sumă sa afectă Locuriloru Sânte către care erau închinate unele din monastirile pămentene, şi acesta numai sub titlu de adjutoru în conformitate cu intenţiunea dedicaţiunei lor.
Acestă sumă se va mărgini în maximum cifrei de 82 milione lei, cursulu de Constantinopole, odată pentru tot d’auna, cupridendu-se în acestă sumă şi 31 milione ce Locurile Sânte datorescu Ţerei-Românesci dupe stipulaţiuni anteriori.
Art. IV.
Comunităţile religiose ale locurilor de jos, vor fi datore a da socotele anuali despre întrebuinţarea veniturilor sus-disului capitalu.
Art. V.
În nici unu casu şi sub nici un cuventu, cumunităţile religiose nu vor putea stinge cea mai mică parte din capitalu, nici a întrebuinţa veniturile afară de destinaţiunea loru speciale, adică întreţinerea bisericei ortodocse din Oriinte, şi a stabilimentelor de bine-facere lipite către ea.
Art. VI.
Guvernul va lua înapoi de la Egumenii greci ornamentele, cârţile şi vasele sacre, cu cari pietatea stremoşilor noştri înzestrase aceste aşedăminte; precum şi documentele ce au fostu încredinţate dişilor Egumeni, şi acesta conformu cu inventariile ce se găsescu în archivele Ţerei.
Art. VII.
Se afecteză încă o sumă de 10 milione lei, bani cursul de Constantinopole, pentru fondarea la Constantinopole a unei scole laice, şi a unui spitalu, în care vor fi priimiţi creştinii de tote riturile.
Art. VIII.
Stabilimentele citate la Art. VII vor fi puse sub direcţiunea unui consiliu presidat de către Agintele României din Constantinopole, şi compusu din duoi membri Români, numiţi de Guvernul Românu şi de duoi membri aleşi de către comunităţile religiose ale Locurilor Sânte.
Art. IX.
Guvernul va lua mesure de a se garanta atât capitalul de 51 de milione câtu şi întrebuinţarea veniturilor acestui capitalu.
Acestă lege s’a votatu de Adunarea Generală a României, în şedinţa de la 13 Dechemvrie, anul 1863, şi s’a adoptat cu majoritate de none-deci şi şepte No. 97 voturi contra de trei No. 3 şi o abţinere.
L.S. Vice-Preşedinte, Ioan Ghica
Secretar, Pîcleanu

Directorul cancelariei,
I. Codrescu

Facemu cunoscut şi ordănămu ca cele de faţă, învestite cu sigiliul Statului şi trecute în Monitorul Oficial, să fie adresate Curţilor, Tribunalelor şi autorităţilor administrative, ca să le înscrie în registrele lor, să le observe şi să facă a le observa, şi Ministru Nostru, Secretar de Statu la Departamentul Justiţiei, este însărcinat a priveghea publicarea lor.
Datu în Bucuresci, la 15 Dechemvrie, 1863.

ALECSANDRU IOAN

Ministru Secretaru de Statu, la Departamentul de Interne şi preşedinte al Consiliului, Ministru Secretaru de Statu, la Departamentul Justiţiei
Cogălnicenu A. P. Ilarianu.
Locul Sigiluilui

No. 1.251.

Descarcă Legea secularizării averilor mănăstirești – nr. 1251/1863, în format PDF