Monopolul Cultelor – Legea nr. 103/1992

Legea 103/1992 privind dreptul exclusiv al cultelor religioase pentru producerea obiectelor de cult publicată în Monitorul Oficial nr. 244 din 1.10.1992

Articolul 1

Biserica Ortodoxă Română şi celelalte culte religioase au, în exclusivitate, dreptul de producere şi valorificare a obiectelor şi veşmintelor de cult, precum şi de tipărire a cărţilor de cult, a celor teologice sau cu conţinut bisericesc, necesare practicării cultului.
Prin obiecte de cult, în sensul prezentei legi, se înţeleg vasele liturgice, icoanele metalice sau litografiate, crucile, crucifixele, mobilierul bisericesc, cruciuliţele şi medalioanele cu imagini religioase specifice cultului, obiectele de colportaj religios şi altele asemenea. Se asimilează obiectelor de cult şi calendarele religioase, precum şi produsele necesare exercitării activităţii de cult, cum ar fi tămîia şi lumînările, cu excepţia celor decorative şi a celor pentru nunţi şi botezuri.
Prin veşminte de cult, în sensul prezentei legi se înţeleg şi stofele şi broderiile specifice, necesare realizării veşmintelor respective.
De asemenea, se asimilează obiectelor de cult tipăriturile de cult, manualele şi cursurile teologice necesare desfăşurării activităţii din instituţiile de învăţămînt religios ale cultului respectiv.

Articolul 2

Producerea sau valorificarea bunurilor prevăzute la art. 1 de către alte persoane, fizice sau juridice, decît cultele religioase se poate face numai cu autorizarea lor prealabilă, dată în condiţiile stabilite de către fiecare cult în considerarea propriei sale exclusivităţi.

Articolul 3

Ilustratele, pliantele, albumele de artă şi filmele prezentînd lăcaşuri de cult sau obiecte de artă bisericească, cu excepţia celor care fac parte din patrimoniul cultural naţional, se pot realiza numai cu acordul cultului respectiv.

Articolul 4

Încălcarea prevederilor art. 1 constituie contravenţie dacă fapta, potrivit legii, nu este considerată infracţiune şi se sancţionează cu amendă de la 5.000.000 lei la 10.000.000 lei.
Bunurile destinate sau folosite la săvârşirea contravenţiei, precum şi cele rezultate din săvârşirea acesteia se confiscă.
Contravenţia se constată şi amenda se aplica de către organele de poliţie, primării sau organele de control ale Ministerului Economiei şi Finanţelor.

Articolul 5

Producerea și valorificarea obiectelor și produselor necesare activității de cult prevăzute la articolul 1 sunt scutite de la impozitare.

Abrogat.
Legea 103/1992 actualizată prin:
Lege nr. 345/2002 – privind taxa pe valoarea adăugată din 1 iunie 2002, Monitorul Oficial 371/2002 ;
Ordonanţă nr. 73/1999 – privind impozitul pe venit din 27 august 1999, Monitorul Oficial 419/1999 ;
Ordonanţă nr. 70/1994 – privind impozitul pe profit din 29 august 1994, Monitorul Oficial 246/1994 ;
Ordonanţă nr. 70/1994 – privind impozitul pe profit din 29 august 1994, Monitorul Oficial 246/1994 ;

Această lege a fost adoptată de Camera Deputaţilor în şedinţa din 7 iulie 1992, cu respectarea prevederilor art. 74 alin. (2) din Constituţia României.

Legea 103/1992 actualizată prin:

  • OUG nr. 92/2000 – pentru modificarea şi completarea Legii nr. 103/1992 privind dreptul exclusiv al cultelor religioase pentru producerea obiectelor de cult din 29 iunie 2000, Monitorul Oficial 308/2000 ;
  • OUG nr. 92/2000 – pentru modificarea şi completarea Legii nr. 103/1992 privind dreptul exclusiv al cultelor religioase pentru producerea obiectelor de cult din 29 iunie 2000, Monitorul Oficial 308/2000 ;

 

PARLAMENTUL ROMÂNIEI CAMERA DEPUTAŢILOR SENATUL

PREŞEDINTELE CAMEREI DEPUTAŢILOR

MARŢIAN DAN
Această lege a fost adoptată de Senat în şedinţa din 8 septembrie 1992, cu respectarea prevederilor art. 74 alin. (2) din Constituţia României.
PREŞEDINTELE SENATULUI
academician ALEXANDRU BÎRLĂDEANU